Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Tài chính

Gia Hân

Quyết định số 1450/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài chính vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đề xuất giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đề xuất giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân.

Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ Tài chính được thành lập gồm các thành viên như sau: Bộ trưởng Bộ Tài chính là Trưởng Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng được giao phụ trách công tác CCHC của Bộ Tài chính là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chánh Văn phòng Bộ Tài chính là ủy viên thường trực; Trưởng phòng CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Tài chính là Thư ký Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó còn có 14 ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định số 1450/QĐ-BTC quy định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo triển khai các chủ trương và giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC của Bộ Tài chính; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC giai đoạn và hằng năm của Bộ Tài chính.

Đồng thời, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu với Thủ tướng Chính phủ về công tác CCHC công, nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo, điều hành, đôn đốc công tác CCHC; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về CCHC của Bộ Tài chính, các dự thảo quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính có nội dung liên quan đến CCHC trước khi trình Bộ trưởng, tập thể Lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét, quyết định; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của Bộ Tài chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ Tài chính cung cấp.

Bên cạnh đó, Quyết định số 1450/QĐ-BTC chỉ rõ, Ban Chỉ đạo được quyền yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao và cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, tại Quyết định này, Bộ trưởng yêu cầu, việc tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền công tác CCHC của Bộ Tài chính phải đảm bảo hiệu quả; Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Tài chính để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Quyết định số 1450/QĐ-BTC quy định chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, có sơ kết, tổng kết định kỳ.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; ủy viên thường trực là đầu mối tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo.