Bộ Tài chính cải cách thủ tục hành chính toàn diện, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

PV. (t/h)

Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính (TTHC) một cách toàn diện gắn với việc phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh và triển khai hiệu quả cải cách TTHC.

Từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 30/6/2023, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 397 hồ sơ đảm bảo 100% đúng hạn.
Từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 30/6/2023, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 397 hồ sơ đảm bảo 100% đúng hạn.

Thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 2851/QĐ-BTC ngày 29/12/2022 về Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm cải cách TTHC một cách toàn diện để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC nhằm đề xuất bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện. Đến ngày 30/6/2023, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện đánh giá tác động đối với 30 TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 30/6/2023, Bộ Tài chính cũng đã rà soát và ban hành 09 quyết định công bố bãi bỏ 10 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 21 TTHC; công bố mới 03 TTHC trong các lĩnh vực quản lý. Trên cơ sở Quyết định công bố, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định.

Đảm bảo trả kết quả hồ sơ TTHC 100% đúng hạn

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn định và đảm bảo hiệu quả.

Thống kê cho thấy, lũy kế từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 30/6/2023, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã tiếp nhận 578 hồ sơ TTHC và đã thực hiện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 397 hồ sơ đảm bảo 100% đúng hạn, số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 181 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Đồng thời, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã thực hiện số hóa 578 hồ sơ tiếp nhận và kết quả 397 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc bộ (đạt tỷ lệ 100%).

Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC nhằm hình thành kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện thuận trong quá trình thực hiện TTHC. 

Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022, Bộ Tài chính đã hiện rà soát, đăng tải dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

 

Đến nay, tổng số TTHC còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 794 TTHC, trong đó: lĩnh vực thuế là 235 TTHC; lĩnh vực hải quan là 225 TTHC; lĩnh vực KBNN là 11 TTHC; lĩnh vực dự trữ là 7 TTHC; lĩnh vực chứng khoán là 104 TTHC; lĩnh vực tài chính chung là 212 TTHC.

Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi xin ý kiến các bộ, ngành địa phương về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Hiện nay, Bộ Tài chính cho biết, hiện Bộ đang rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2739/BTC-VP ngày 27/3/2023 gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc rà soát, cập nhật ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ; Công văn số 6767/BTC-VP ngày 29/6/2023 về việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023...

Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ

Triển khai Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 03/02/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 951/BTC-VP về việc hướng dẫn Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2022-2025. Ngày 29/5/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1075/QĐ-BTC về việc công bố TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Hiện nay, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát để đề xuất và phê duyệt các phương án đơn giản hóa, cắt giảm TTHC nội bộ đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Bộ Tài chính cũng thực hiện tốt việc phân cấp phân quyền trong giải quyết TTHC. Theo đó, triển khai Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hiện đang khẩn trương rà soát, thực thi các phương án phân cấp giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý đã được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ.

 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Tư pháp và Bộ Công an, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2261/BTC-VP ngày 13/3/2023 báo cáo kết quả rà soát toàn bộ văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành đến ngày 28/02/2023, có liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú phục vụ triển khai Luật Cư trú và định danh và xác thực điện tử. Đồng thời, ngày 27/6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.