“Nâng chất” công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

PV.

(Tài chính) Ngày 29/1/2015, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với HNX tổ chức buổi hội thảo “Hoàn thiện khung pháp lý về Công bố Thông tin cho thị trường chứng khoán”. Mục đích của hội thảo là lấy ý kiến góp ý của các thành viên tham gia thị trường dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 52/2012/TT-BTC.

Việc sửa đổi quy định về công bố thông tin, đảm bảo nâng cao tính minh bạch cho thị trường chứng khoán luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nguồn: internet
Việc sửa đổi quy định về công bố thông tin, đảm bảo nâng cao tính minh bạch cho thị trường chứng khoán luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nguồn: internet

Sau gần 3 năm áp dụng, Thông tư 52/2012/TT-BTC đã có đóng góp lớn trong việc tăng cường tính minh bạch thị trường, đặc biệt điểm tiến bộ lớn là đã bước đầu  công bố thông tin theo phân lớp, nhóm đối tượng. Đây là cơ sở nền tảng để hoàn thiện khung pháp lý về công bố thông tin.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, Thông tư 52/2012/TT-BTC vẫn còn một số bất cập, hạn chế, hoặc chưa đầy đủ các đối tượng tham gia thị trường. Đặc biệt, Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực từ tháng 7/2015 có những nội dung thay đổi căn bản liên quan đến các vấn đề liên quan đến công bố thông tin, quản trị công ty cần được cập nhật. Ngoài ra, cần có những quy định mà doanh nghiệp phải đáp ứng để chuẩn bị cho việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi. Các vấn đề sửa đổi được để cập cụ thể:

Một là, đối với công bố thông tin báo cáo tài chính của công ty đại chúng: Thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính còn bất cập, nhất là đối với các công ty có mô hình công ty mẹ - công ty con, công ty liên kết đều phải lập và công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất; Các quy định liên quan đến kế toán và kiểm toán mới chưa được cập nhật tại Thông tư 52/TT-BTC.

Hai là, nhiều sự kiện ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chưa được quy định là nghĩa vụ công bố thông tin bất thường của công ty đại chúng như trường hợp công ty bị xử lý vi phạm hành chính, có sự thay đổi số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết...

Ba là, nhiều văn bản pháp lý mới liên quan tới các loại hình quỹ đầu tư mới như quỹ mở, quỹ ETF, quỹ REIT, công ty đầu tư chứng khoán… được ban hành song chưa được đề cập tại Thông tư 52/2012/TT-BTC, cần bổ sung nghĩa vụ công bố thông tin tại Thông tư 52/2012/TT-BTC (đặc biệt là đối với các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF).

Bốn là, quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC cần bổ sung có quy định về công bố thông tin bằng tiếng Anh, công bố thông tin nội dung liên quan đến phát triển bền vững.

Năm là, một số nội dung tại Thông tư 52/2012/TT-BTC còn chưa rõ ràng như thuật ngữ “cổ đông nội bộ” hay phạm vi, nội hàm khái niệm “người có liên quan”…

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều công ty niêm yết, đăng ký giao dịch HNX, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng nước ngoài… Các đại biểu tham dự hội thảo đã tích cực đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công bố báo cáo tài chính, công bố thông tin bằng tiếng Anh, công bố thông tin của quỹ, công bố thông tin của công ty chứng khoán, công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi bán giải chấp cổ phiếu hay các vấn đề liên quan đến quản trị công ty như cổ đông lớn triệu tập đại hội đồng cổ đông khi Chủ tịch hay Tổng giám đốc không thể triệu tập, quy định về người đại diện theo pháp luật trong điều lệ…

Tại Hội thảo, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã lắng nghe và ghi nhận ý kiến của các thành viên tham gia, qua đó sẽ bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 52/2012/TT-BTC nhằm đảm bảo tính khả thi khi ban hành văn bản, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch cho thị trường chứng khoán Việt Nam.