Ngăn chặn việc lợi dụng bán hàng miễn thuế gây thất thu ngân sách nhà nước


Bộ Tài chính đang Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế.

Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến kinh doanh hàng miễn thuế.  Nguồn: Internet
Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến kinh doanh hàng miễn thuế.  Nguồn: Internet

Nhằm ngăn chặn việc lợi dụng bán hàng miễn thuế gây thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời đảm bảo tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến kinh doanh hàng miễn thuế. 

Theo dự thảo, hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế gồm: Hàng hóa tạm nhập khẩu từ nước ngoài, từ khu phi thuế quan và từ kho ngoại quan; hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hàng sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế là mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hóa thuộc mặt hàng xuất khẩu có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đối với hàng xuất khẩu có điều kiện.

Hàng hóa tạm nhập khẩu đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa là hàng mẫu, hàng thử đưa vào cửa hàng miễn thuế cho khách mua hàng dùng thử (giấy thử mùi nước hoa, rượu, mỹ phẩm thử, nước hoa dùng thử,…); túi, bao bì để đựng hàng miễn thuế cho khách mua hàng doanh nghiệp thực hiện quản lý riêng hàng hóa này, đảm bảo đúng mục đích và phải thực hiện báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế, dự thảo đề xuất đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Trường hợp, doanh nghiệp có nhiều cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế, khi làm thủ tục tạm nhập hàng hóa để đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế, nhưng Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính khác với Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế mà hàng hóa đưa vào, thì Chi cục Hải quan nơi quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thực hiện kiểm tra thực tế theo quy định trong trường hợp lô hàng phải kiểm tra thực tế.

Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất, hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam, hàng hóa tạm nhập khẩu vào Việt Nam: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm xuất, tái xuất theo quy định.

Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa của một doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và tàu bay phục vụ bán hàng trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam trong trường hợp tàu bay được làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh ở hai sân bay quốc tế khác nhau tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế như: Trước khi tàu bay nhập cảnh có văn bản thông báo theo mẫu cho Chi cục Hải quan sân bay quốc tế nơi tàu bay nhập cảnh; Trong khi chờ đưa hàng hóa thu hồi từ chuyến bay nhập cảnh đến kho hàng tại sân bay quốc tế đã xuất cảnh, doanh nghiệp thực hiện lưu giữ xe hàng miễn thuế trong kho của doanh nghiệp tại khu vực riêng ở sân bay nhập cảnh có camera giám sát, đảm bảo phân biệt được với hàng hóa và xe hàng miễn thuế khác trong kho;

Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế làm thủ tục xuất cảnh tàu bay: Căn cứ biên bản bàn giao quy định do Chi cục Hải quan nơi hàng hoá chuyển đi lập, thực hiện giám sát hàng hoá đưa từ phương tiện vận chuyển vào kho chứa hàng miễn thuế… Theo dõi thông tin về hàng hoá vận chuyển, phối hợp với Chi cục Hải quan nơi hàng hoá được vận chuyển đi để truy tìm trong trường hợp quá thời hạn nhưng hàng chưa đến địa điểm được vận chuyển đến; Giám sát hàng hóa từ tàu bay nhập cảnh đến kho hàng miễn thuế, niêm phong hải quan đối với xe hàng miễn thuế khi thực hiện nhập kho; Theo dõi thông tin về hàng hoá được vận chuyển đi, chủ trì truy tìm trong trường hợp quá thời hạn nhưng hàng hoá chưa đến địa điểm được vận chuyển đến.