Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tiền giao dịch chứng khoán phải đáp ứng điều kiện gì?


Luật Chứng khoán bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 quy định rõ các điều kiện đối với các ngân hàng thanh toán được thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, khoản 1, Điều 69, Luật Chứng khoán quy định, ngân hàng thanh toán là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Kể từ ngày 1/1/2021, ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn làm ngân hàng thanh toán khi đáp ứng các điều kiện sau đây: Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; Có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng; Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm gần nhất; Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Bên cạnh đó, ngân hàng thanh toán phải có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện thanh toán giao dịch và kết nối với hệ thống của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Có hệ thống thanh toán, bù trừ kết nối với hệ thống thanh toán, bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để lưu giữ số liệu thông tin thanh toán giao dịch trong thời hạn ít nhất 10 năm và cung cấp được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 48 giờ khi có yêu cầu.

Về quyền và nghĩa, khoản 3 Điều 69, Luật Chứng khoán quy định, ngân hàng thanh toán tổ chức việc thanh toán cho hoạt động giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán tách biệt với hoạt động thanh toán khác của ngân hàng và theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các ngân hàng thanh toán có nghĩa vụ tuân thủ chế độ báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, đồng thời, các ngân hàng thương mại được lựa chọn là ngân hàng thanh toán thì phải duy trì các điều kiện ở trên.