VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Trách nhiệm của tổ chức tín dụng khi thực hiện mua trái phiếu doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trách nhiệm của tổ chức tín dụng khi thực hiện mua trái phiếu doanh nghiệp

Kể từ ngày 15/1/2022, tổ chức tín dụng (TCTD) phải thực hiện một số trách nhiệm nhất định theo quy định mới khi mua trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Từ ngày 15/01/2022, áp dụng quy định mới về nguyên tắc mua bán trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp hút tiền ngân hàng và chứng khoán

Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% không được mua trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Nguy cơ “bom nợ”

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 quy định việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán TPDN, trong đó nêu rõ các nguyên tắc mua, bán TPDN.

Cụ thể, theo Điều 7, Thông tư số 16/2021/TT-NHNN, TCTD có trách nhiệm thẩm định việc đáp ứng các nguyên tắc tại Điều 4 Thông tư này để xem xét quyết định việc mua trái phiếu doanh nghiệp.

Đồng thời, thực hiện theo dõi, giám sát việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phát hành; trường hợp phát hiện doanh nghiệp phát hành sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu không đúng mục đích tại phương án, cam kết với TCTD, thì TCTD yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu trước hạn.

Bên cạnh đó, các TCTD cũng có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có khả năng thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn hoặc khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu không thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn theo cam kết tại điểm c khoản 6 Điều 4 Thông tư này, TCTD thực hiện xử lý, thu hồi nợ gốc, lãi trái phiếu.

Cũng theo quy định mới, trong thời gian nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp, tối thiểu định kỳ 06 tháng/lần, TCTD đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát hành, đánh giá tình hình tài chính, khả năng thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp phát hành.

Đồng thời, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua trái phiếu doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo khả năng thu hồi tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM