Từ ngày 15/01/2022, áp dụng quy định mới về nguyên tắc mua bán trái phiếu doanh nghiệp

Hà Anh

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 quy định việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), trong đó nêu rõ các nguyên tắc mua, bán TPDN.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, TCTD được mua, bán TPDN phù hợp với nội dung mua, bán TPDN ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp. Việc mua, bán TPDN của TCTD được thực hiện theo quy định tại Luật các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung), Luật Chứng khoán, Luật DN, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Cũng theo Điều 4, Thông tư này, TCTD mua, bán TPDN phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và phải ban hành quy định nội bộ về mua, bán TPDN phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan. TCTD mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền phải tuân thủ các quy định của Luật Các TCTD (được sửa đổi, bổ sung), hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về góp vốn, mua cổ phần và các quy định của pháp luật có liên quan.

TCTD chỉ được mua TPDN khi TCTD đó có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với TCTD trước thời điểm mua TPDN.

Trong khi đó, TCTD chỉ được mua TPDN khi: TPDN đáp ứng quy định tại Điều 5 Thông tư này; Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của DN hợp pháp và phù hợp với phương án phát hành trái phiếu và/hoặc phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành được phê duyệt theo quy định của pháp luật…

Ngoài việc đáp ứng các quy định khác tại Điều 4 của Thông tư này, TCTD chỉ được mua TPDN mà DN phát hành đã thay đổi mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật trước thời điểm TCTD mua trái phiếu khi DN phát hành trái phiếu được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của TCTD tại thời điểm gần nhất.

Trong Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định các trường hợp TCTD không được mua TPDN gồm: TPDN phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính DN phát hành; TPDN phát hành trong đó có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại DN khác; TPDN phát hành trong đó có mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng, TCTD không được bán TPDN cho công ty con của chính TCTD đó, trừ trường hợp TCTD là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán TPDN cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền.

Trong vòng 12 tháng sau khi bán TPDN chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, TCTD không được mua TPDN chưa niêm yết mà TCTD đã bán và/hoặc TPDN chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với TPDN chưa niêm yết mà TCTD đã bán.

Sau 12 tháng kể từ khi bán TPDN chưa niêm yết, TCTD chỉ được mua TPDN chưa niêm yết mà TCTD đã bán và/hoặc TPDN chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với TPDN chưa niêm yết mà TCTD đã bán khi: Đáp ứng các quy định khác tại Điều 4; Bên mua TPDN này từ TCTD thanh toán toàn bộ số tiền mua TPDN tại thời điểm TCTD ký kết hợp đồng bán TPDN cho bên mua trái phiếu; DN phát hành trái phiếu được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của TCTD tại thời điểm gần nhất trước khi TCTD mua TPDN.

Việc mua, bán TPDN giữa ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc và bên nhận chuyển giao bắt buộc, việc bán có kỳ hạn TPDN không áp dụng quy định tại khoản 11 Điều 4. Đồng tiền trong giao dịch mua, bán TPDN là đồng Việt Nam.

Quy định về các nguyên tắc mua, bán TPDN bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2022.