Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười:

Ngành Dự trữ đã góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước

PV. (Lược ghi)

Chính sự chuẩn bị tốt về công tác dự trữ đã góp phần to lớn dẫn đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khi đó mặc dù chưa thành lập cơ quan chuyên trách dự trữ nhưng Đảng và Nhà nước vẫn rất quan tâm đến việc chuẩn bị các nguồn lực cho công cuộc kháng chiến.

Trong giai đoạn khó khăn đó, việc dự trữ lương thực, dự trữ muối là 2 mặt hàng chiến lược quan trọng nhất được Chính phủ và Bác Hồ rất quan tâm. Chính sự chuẩn bị tốt về công tác dự trữ đã góp phần to lớn dẫn đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngành Dự trữ đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng các công trình lớn để kiến thiết miền Bắc;

Đồng thời, chi viện lương thực, vật tư, vũ khí … cho chiến trường miền Nam. Những đóng góp to lớn của ngành Dự trữ đã góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc đổi mới, phá bỏ cơ chế tập trung, bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, ngành Dự trữ đã tích cự đổi mới cơ chế chính sách về quản lý hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia, thực hiện các biện pháp quản lý linh hoạt, hiệu quả và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo quản.

Dự trữ Nhà nước đã kịp thời đáp ứng các tình huống khẩn cấp, phòng chống thiên tai bão lụt và tham gia các hoạt động cứu trợ và an sinh xã hội.