Ngành Hải quan đã cắt giảm được 209 đội, tổ

Theo baohaiquan.vn

Ban hành 35 Quyết định quy định lại cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, Đội kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương trực thuộc 34 Cục Hải quan tỉnh thành phố và Cục Kiểm định Hải quan… Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục Hải quan đã cắt giảm được 209 đội, tổ.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục hải quan cảng Cái Lân. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục hải quan cảng Cái Lân. Nguồn: PV.
Trong các đơn vị đã sắp xếp hiện nay, tỷ lệ giảm nhiều nhất là Cục Hải quan Cà Mau giảm 6/6 đội (tổ), Cục Hải quan Thanh Hóa giảm 8/9 đội (tổ), Cục Hải quan Long An giảm 10/12 đội (tổ), Cục Hải quan Khánh Hòa giảm 8/10 đội (tổ), Cục Hải quan Quảng Nam giảm 3/4 đội (tổ), Cục Hải quan Cần Thơ giảm 13/16 đội (tổ), Cục Hải quan An Giang giảm 14/23 đội (tổ), Cục Hải quan Tây Ninh giảm 13/22 đội (tổ), Cục Hải quan Đồng Nai giảm 16/29 đội (tổ), Cục Hải quan Bình Dương giảm 9/19 đội (tổ), Hà Nội giảm 18/54 đội (tổ)…

Được biết, việc kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lại các đội, tổ theo hướng tinh gọn, đáp ứng nhu cầu của hiện đại hóa hải quan. Công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành Hải quan được tiến hành thận trọng, gắn với việc thực hiện tinh giảm biên chế, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan Hải quan. Đồng thời, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hải quan đã được triển khai gắn với đổi mới về phương thức lãnh đạo, điều hành và việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn quản lý.

Song song với đó, công tác quản lý và đào tạo cán bộ được chú trọng, duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương của Ngành. Công tác đào tạo được chú trọng về chất lượng, góp phần nâng cao về trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ công chức hải quan. 

Theo kế hoạch đã đề ra, với cấp chi cục hải quan và đơn vị tương đương trong quý III/2018 Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành rà soát, báo cáo Bộ Tài chính phương án sắp xếp lại Chi cục Hải quan và đơn vị tương đương thuộc Cục hải quan theo tiêu chí quy định tại quyết định số 2015/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Dự kiến sẽ giảm tối thiểu 10 Chi cục Hải quan theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị Quyết 18-NQ/TW được ban hành kèm theo Quyết định 444/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đối với cấp cục hải quan tỉnh, thành phố, trong quý IV/2018, Tổng cục Hải quan sẽ rà soát, báo cáo Bộ phương án sắp xếp, tổ chức lại các cục hải quan theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập cục hải quan; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp.