Ngành Hải quan tăng cường đốc thu và xử lý nợ thuế

HH

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung, rà soát, đôn đốc thu hồi và xử lý hết số nợ thuế đã giao theo quyết định 1084/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Đối với các khoản nợ mới phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị tiếp tục rà soát, đôn đốc để thu hồi vào NSNN.

Đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không thuộc trường hợp xóa nợ theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính Phủ, các cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục đôn đốc, áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 và các công văn hướng dẫn số 12098/TCHQ-TXNK ngày 28/12/2016 và 2150/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2017 của Tổng cục Hải quan.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2017 công tác thu hồi nợ đọng đã được Tổng cục Hải quan đẩy mạnh như: xây dựng kế hoạch chi tiết có giải pháp cụ thể đối với từng khoản nợ để thu hồi và xử lý nợ đạt và vượt chỉ tiêu giao tại quyết định 1084/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2017; thực hiện công tác phân loại, quản lý nợ theo đúng hướng dẫn tại công văn 2150/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2017 giao chỉ tiêu thu hồi cho các Cục Hải quan địa phương; chỉ đạo các đơn vị tăng cường thu hồi nợ đọng hạn chế phát sinh nợ mới.