Ngành Thuế triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

PV

Thực hiện Công văn số 1538/KHTC-QT ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính về việc tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức các hoạt động cụ thể.

Đoàn cán bộ, công chức ngành Thuế thăm Đảo Trường Sa.
Đoàn cán bộ, công chức ngành Thuế thăm Đảo Trường Sa.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 4298/TCT-TVQT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số đơn vị thuộc Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức lồng ghép các hoạt động của đơn vị với việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về biển và hải đảo.

Việc tuyên truyền cần thể hiện theo tinh thần Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 về ban hành Kế hoạch tổng thể 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược biển phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 tới cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong đơn vị.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường đăng tải các bài viết tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính sách và pháp luật có liên quan đến biển, hải đảo; vị trí, vài trò, tầm quan trọng của biển và đại dương; quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; phát triển bền vững kinh tế biển...