Nghiêm cấm hành vi cố ý kê khai làm sai lệch số liệu tài sản

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 184/2014/TT- BTC ngày 1/12/2014 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước (TSNN).

Theo đó, việc nhập dữ liệu tài sản vào phần mềm được quy định như sau: Căn cứ tờ khai, các hồ sơ kèm theo hoặc file dữ liệu về nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Các bộ, cơ quan trung ương và các Sở Tài chính tỉnh, thành phố có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp lý của dữ liệu để thực hiện nhập dữ liệu vào Phần mềm (nhập số dư ban đầu và biến động của tài sản).

Nghiêm cấm hành vi cố ý kê khai, nhập dữ liệu và duyệt dữ liệu tài sản không đúng quy định, làm sai lệch số liệu tài sản. Trường hợp cố tình vi phạm, người vi phạm và đơn vị có người vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, thông tin lưu giữ trong cơ sở dữ liệu được sử dụng để thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSNN, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng TSNN và các báo cáo khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; làm cơ sở cho việc lập dự toán, xét duyệt quyết toán,…

Vì thế, Thông tư cũng quy định rõ, nghiêm cấm sử dụng số liệu này vào mục đích cá nhân. Nếu cơ quan, đơn vị, cá nhân nào nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.