VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Báo cáo tích hợp gắn với đào tạo kế toán

Báo cáo tích hợp gắn với đào tạo kế toán

Để bắt kịp xu hướng này, các doanh nghiệp cần một lực lượng chuyên trách có thể nắm bắt được "tinh thần" của Báo cáo tích hợp. Theo đó, doanh nghiệp cần thay đổi trong các chương trình đào tạo kế toán từ các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp trên cơ sở các nguyên tắc và nội dung qui định tại khung báo cáo tích hợp.

Cẩn trọng với hiện tượng “nhào nặn” báo cáo tài chính cuối năm

Kho bạc Nhà nước triển khai hiệu quả lập báo cáo tài chính nhà nước

Yếu tố nào tác động tới báo cáo tài chính?

Kho bạc Nhà nước tập huấn trực tuyến phân tích thuyết minh thông tin số liệu Báo cáo tài chính nhà nước

Về cơ bản, để chương trình đào tạo kế toán phù hợp với các nguyên tắc đã nêu của BCTH, cần xây dựng kiến thức về DN một cách toàn diện hơn. Điều đó có nghĩa là chương trình giảng dạy kế toán phải rút ra từ một loạt các quy tắc kinh doanh rộng hơn so với hiện tại. Phải kết hợp nhiều năng lực, bao gồm đạo đức và chuyên môn và cần tích hợp hoặc kết nối hơn trong cách tiếp cận học tập hay cách đánh giá.

Theo truyền thống, chương trình giảng dạy kế toán tập trung chủ yếu vào giao dịch thay vì cung cấp chiến thuật hay chiến lược của DN bởi trọng tâm của báo cáo truyền thống chủ yếu là về nhận biết, đo lường và định giá tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi tiêu.

Do đó, có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các số liệu tài chính ngắn hạn thông qua việc ghi chép, xử lý, tóm tắt và báo cáo thông tin tài chính định kỳ cho các cổ đông.

Qua nhiều năm phát triển, mặc dù chương trình giảng dạy kế toán bao gồm nhiều nội dung hơn xung quanh các chức năng ra quyết định hoặc hỗ trợ ra quyết định, áp dụng cho nhiều bên liên quan bên trong, bên ngoài, tuy nhiên như vậy vẫn là chưa đủ.

BCTH đòi hỏi người học phải có cái nhìn dài hạn và bền vững hơn về DN, về khả năng ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi môi trường của DN. BCTH đòi hỏi tổng hợp nhiều hơn cả thông tin định lượng và định tính để cung cấp một bức tranh phong phú hơn về vị trí, hiệu suất và triển vọng của tổ chức.

BCTH và khuôn khổ quốc tế BCTH gợi ý cho các nhà phát triển giáo dục về một chương trình giảng dạy kế toán hiện đại, đáp ứng xu hướng phát triển của thế giới, bao gồm các nguyên tắc và nội dung đã được đề cập ở trên. Điều này khuyến khích các nhà phát triển chương trình giảng dạy xem xét cấu trúc tổng thể, thiết kế và cách tiếp cận để phân phối chương trình phù hợp.

Những thay đổi chính mà các cải cách kế toán ở trên sẽ yêu cầu là đánh giá mức độ nổi bật của tổng số môn học cần hoặc nên được dạy trong một chương trình, hoặc theo nguyên tắc tích hợp, tích hợp nhiều hơn các môn học kế toán được dạy một cách riêng biệt trước đây. Ví dụ, có thể hợp lý khi kết hợp các nguyên tắc quản lý hiệu suất với các yếu tố chiến lược, rủi ro, quản trị và tài chính, bao gồm các tài liệu được chọn về các nguyên tắc kiểm toán và kiểm soát nội bộ.

Thực hiện báo cáo tài chính như hiện nay có thể sẽ giảm đi trong tương lai và theo cách tiếp cận toàn diện hơn, dựa trên thông tin kế toán quản lý nội bộ, đo lường tài chính và quản lý hiệu suất. Do đó, trong tương lai, có thể có ít mô-đun được gọi là báo cáo tài chính và nhiều hơn với các tiêu đề chung như báo cáo DN hoặc thậm chí là BCTH, trong đó các giáo trình tập trung nhiều vào khía cạnh định tính và triển vọng báo cáo ra bên ngoài hơn là trình bày dữ liệu lịch sử.

Chương trình giảng dạy kế toán cũng sẽ cần tập trung nhiều hơn vào hiệu suất và quản lý tài chính ở tất cả các cấp của tổ chức và về mối liên hệ giữa quản lý hiệu suất, chiến lược và báo cáo bên ngoài. Các giáo trình kế toán hiện đại cũng sẽ cần chứa nhiều nội dung về rủi ro kinh doanh, tích hợp vào một loạt các giáo trình, thay vì nằm trong một giáo trình riêng biệt.

Báo cáo DN sẽ bao gồm nhiều thông tin hơn về triển vọng và chiến lược kinh doanh bằng cách trình bày các kế hoạch dài hạn và thậm chí thông tin ngân sách rộng rãi (có tính đến phân tích độ nhạy thông tin). Các đánh giá chiến lược sẽ cần thích ứng để đáp ứng nhu cầu BCTH.

Do đó, người học sẽ cần chứng minh các kỹ năng tổng hợp và đánh giá ở cấp độ cao hơn. Họ sẽ cần phân tích thêm thông tin phi cấu trúc, tài chính, định lượng và định tính từ nhiều nguồn khác nhau, để đưa ra đánh giá tròn hơn về vị trí, hiệu suất và tác động của một thực thể.

Trọng tâm của các đánh giá như vậy theo mô hình báo BCTH sẽ theo chiến lược và chiến thuật hơn là các giao dịch. Chính vì vậy, người học sẽ cần trở nên lão luyện hơn trong kinh doanh hơn là phân tích tài chính thuần túy. Người học sẽ cần đánh giá cao giá trị của việc sử dụng thông tin cho khả năng dự đoán của nó, để đánh giá triển vọng và cho các mục đích khắc phục thay vì từ quan điểm quản lý thụ động hơn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM