Những giao dịch nào không thanh toán bằng tiền mặt

Theo chinhphu.vn

Ông Lê Văn Nam (Hà Nội) hỏi: Cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp, cá nhân cho doanh nghiệp vay, doanh nghiệp cho cá nhân vay thì có bắt buộc phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 21/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt quy định giao dịch tài chính của doanh nghiệp: “Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau”.

Tại điều 1 Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Thông tư này hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác và hình thức thanh toán của các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau trên lãnh thổ Việt Nam”.

Theo đó, Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn hình thức thanh toán trong các giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của doanh nghiệp vào doanh nghiệp khác; và trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau của các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng.

Đối với các giao dịch cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp, cá nhân cho doanh nghiệp vay hoặc doanh nghiệp cho cá nhân vay, đề nghị công ty và cá nhân có liên quan thực hiện góp vốn, vay hoặc cho vay phải bảo đảm tính chính xác, trung thực, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về các giao dịch này.