Nỗ lực bình ổn giá sữa của Bộ Tài chính

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, góp phần kiềm chế lạm phát dưới 10% và bình ổn giá sữa, từ đầu năm 2012 đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành 6 văn bản liên quan đến giá sữa.

Trong đó, đáng chú ý là các văn bản số 2080/BTC-QLG ngày 20/2/2012 đề nghị các Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, kiểm tra, đánh giá mức hợp lý giữa tỷ lệ tăng (giảm) chi phí đầu vào so với tỷ lệ tăng giá bán.Trường hợp phát hiện vi phạm trong lĩnh vực giá thì xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Đến ngày 13/3/2012, Cục Quản lý giá lại có công văn số 55/CQLG-NLTS ngày 13/3/2012 về việc cung cấp thông tin để Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp kiểm tra, theo dõi việc kê khai nộp thuế của Doanh nghiệp theo mức giá đã đăng ký và theo dõi các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Ngày 22/3/2012, Tổng cục Hải quan có công văn số 1380/TCHQ-TXNK về việc tăng cường quản lý sữa nhập khẩu yêu cầu các cục hải quan bổ sung mặt hàng sữa nhập  khẩu vào danh mục quản lý rủi ro hàng hoá nhập khẩu để kiểm tra ngay từ khâu thông quan.

Ngày 18/4/2012, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 1329/TCT-TTr ngày 18/4/2012 về việc thực hiện các biện pháp quản lý, bình ổn giá sữa tại thị trường trong nước, yêu cầu Cục Thuế Thành phố Hà nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương căn cứ mức giá do Cục Quản lý giá cung cấp kiểm tra, giám sát theo dõi việc kê khai nộp thuế của doanh nghiệp...

Trước sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, kể từ tháng 4/2012 đến nay chưa có đơn vị nào đăng ký tăng giá sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Để các tháng cuối năm giá sữa tiếp tục giữ được ổn định, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cần tiếp tục thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về thuế và pháp luật về giá đối với mặt hàng sữa; giám sát chặt chẽ việc đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của đơn vị.