Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

Uyển Nhi/Bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 2 – Tháng 10/2019

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2019, giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 45,17% so với kế hoạch Quốc hội giao và bằng 49,14% so với kế hoạch Thủ tướng giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2018. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, ngày 16/10/2019, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Chỉ thị số 5465/CT-KBNN với nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.
Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) ngày 26/9/2019 do Chính phủ tổ chức; đồng thời, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị KBNN các cấp trong thực thi nhiệm vụ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC trong những tháng cuối năm 2019, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền giao, Tổng Giám đốc KBNN đã ban hành Chỉ thị số 5465/CT-KBNN về việc tăng cường các giải pháp trong hệ thống KBNN nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ĐTC năm 2019. Trong đó, yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch KBNN tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số công việc sau:

Chủ động phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các cơ quan trên địa bàn

Theo Chỉ thị số 5465/CT-KBNN, các tỉnh cần chủ động phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán hoặc có những thay đổi liên quan đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. Đối với các dự án được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện KSC NSNN theo đúng quy định. Đồng thời, kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, KBNN tỉnh, thành phố tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN cần thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu giải ngân từng dự án, đảm bảo đúng quy định.

Chỉ thị số 5465/CT-KBNN nghiêm cấm công chức làm công tác kiểm soát chi lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, sách nhiễu, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án.

Cùng với đó, chủ động đôn đốc các chủ đầu tư, Ban QLDA khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN; không dồn khối lượng thanh toán vào những ngày cuối năm. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư trong việc thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB đảm bảo đúng trách nhiệm và quy định.

Một nội dung quan trọng khác là, yêu cầu KBNN tỉnh tổ chức thực hiện công tác KSC thành đối với các dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo đúng quy định và hướng dẫn của KBNN. Chỉ đạo công chức làm công tác KSC nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không được để tồn đọng hồ sơ thanh toán tại KBNN mà không rõ lý do; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc...

Chỉ thị số 5465/CT-KBNN cũng nhấn mạnh, nghiêm cấm công chức làm công tác KSC của KBNN lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, sách nhiễu, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, Ban QLDA; thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân cố tình vi phạm gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn ĐTC. Công chức làm công tác KSC tăng cường việc thực hiện nhập và kiểm soát số liệu giải ngân, đảm bảo số liệu báo cáo được kịp thời và chính xác. Giám đốc KBNN tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc KBNN về số liệu, chất lượng báo cáo và thời gian nhập báo cáo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Trường hợp có sự phản ánh về sai lệch số liệu báo cáo liên quan đến các bộ, ngành và địa phương so với số liệu của KBNN tổng hợp thì phải có văn bản giải trình, báo cáo rõ nguyên nhân; đồng thời, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thu, chi NSNN hàng ngày theo đúng quy định. Thực hiện công khai số liệu và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB hàng tháng; đồng thời, chủ động báo cáo HĐND, UBND các cấp về tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB trên địa bàn, trong đó báo cáo cụ thể những vướng mắc, tồn tại và đề xuất các biện pháp, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2019.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành quy định kiểm soát chi

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của hệ thống KBNN năm 2019, Chỉ thị số 5465/CT-KBNN yêu cầu KBNN tỉnh, thành phố siết chặt kỷ cương, kỷ luật; đặc biệt cần chú trọng một số vấn đề cụ thể sau:

Thứ nhất, không chủ quan trong chỉ đạo điều hành; bám sát tình hình triển khai thực tế trên địa bàn nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo công tác KSC chặt chẽ, đúng quy định.

Thứ hai, chủ động phối hợp chặt chẽ và báo cáo kịp thời với các đơn vị thuộc KBNN, đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án ĐTC, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các chủ đầu tư, Ban QLDA.

Thứ ba, chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn ĐTC chặt chẽ, đúng thẩm quyền giao; tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về ĐTC và thủ tục hành chính trong công tác KSC NSNN; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai quy trình, hồ sơ và thời gian kiểm soát thanh toán.

Thứ tư, thực hiện phương thức KSC theo nguyên tắc "thanh toán trước, kiểm soát sau" đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần nhằm rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán xuống còn 01 ngày làm việc. Đối với phương thức "kiểm soát trước, thanh toán sau", đảm bảo thời gian kiểm soát thanh toán chậm nhất 03 ngày làm việc theo quy định.

Thứ năm, đẩy mạnh triển khai thực hiện giao nhận hồ sơ KSC điện tử qua Cổng thông tin điện tử của KBNN, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư trong công tác KSC NSNN qua hệ thống KBNN.