Ðảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước với 8 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới

Nhật Tân

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ tập trung lãnh đạo 8 nhiệm vụ trọng tâm, qua đó khẳng định vai trò KBNN trong nền tài chính công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại.

Toàn cảnh Đạ̣i hội Đạ̣i biểu Đảng bộ cơ quan KBNN nhiệm kỳ 2020-2025.
Toàn cảnh Đạ̣i hội Đạ̣i biểu Đảng bộ cơ quan KBNN nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả nổi bật trong giai đoạn 2015-2020

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ cơ quan KBNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chú trọng giáo dục tư tưởng, chính trị; triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp xây dựng Ðảng bộ cơ quan KBNN trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn thành toàn diện các mặt công tác.

Nổi bật là, Ðảng bộ cơ quan KBNN đã lãnh đạo thành công việc hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý ngân quỹ, kế toán nhà nước, huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, gắn với cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thực hiện chủ trương về cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, thời gian qua, KBNN đã nỗ lực cải tiến công tác tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ; quản lý danh mục nợ TPCP, góp phần cùng ngành Tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách được Quốc hội và Chính phủ giao.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương về cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, thời gian qua, KBNN đã nỗ lực cải tiến công tác tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP); quản lý danh mục nợ TPCP, góp phần cùng ngành Tài chính thực hiện thắng lợi chủ trương cơ cấu lại NSNN và nợ công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách được Quốc hội và Chính phủ giao.

Theo đó, tổng khối lượng huy động vốn trong giai đoạn 2015-2019 đạt 1.269.217,7 nghìn tỷ đồng; kỳ hạn bình quân danh mục TPCP từng bước được kéo dài từ 4,44 năm (năm 2015) lên 7,42 năm (năm 2019), trong khi, lãi suất phát hành bình quân giảm dần từ 6,36%/năm (năm 2015) còn 4,51%/năm (năm 2019), thấp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.

Cùng với đó, Đảng bộ cơ quan KBNN đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cải cách quản lý ngân quỹ an toàn, ngày càng minh bạch và hiệu quả. Cụ thể, tài khoản thanh toán tập trung được xây dựng, tập trung số dư ngân quỹ từ địa phương về trung ương và gửi toàn bộ tại Ngân hàng Nhà nước; hình thành tài khoản kho bạc duy nhất theo thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Các công cụ quản lý ngân quỹ cũng được xây dựng và triển khai như dự báo luồng tiền, đầu tư ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi và bù đắp ngân quỹ tạm thời thiếu hụt. Quản lý ngân quỹ cũng được gắn kết chặt chẽ với quản lý Quỹ NSNN và quản lý nợ, từ đó, giảm thiểu chi phí vay nợ và bước đầu tạo thêm nguồn thu cho NSNN. Trên cơ sở kết quả hoạt động quản lý NQNN, năm 2019 KBNN đã thực hiện nộp NSNN 5.000 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2020 đã nộp NSNN 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ðảng bộ cơ quan KBNN thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thi hành công vụ; Kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao trong hoạt động nghiệp vụ, từng bước chuyên nghiệp hiện đại, hướng đến mục xây dựng Kho bạc điện tử, Kho bạc số với 3 không: “Không khách hàng tại trụ sở”, “Không tiền mặt” và “Không giấy tờ”.

Từ năm 2018 đến nay, KBNN đã từng bước mở rộng dịch vụ công trực tuyến KBNN, qua đó, tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch với KBNN và nâng cao tính công khai, minh bạch, góp phần hình thành kho bạc điện tử. Đến tháng 3/2020, 100% các đơn vị giao dịch tại KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đã tham gia dịch vụ công trực tuyến với KBNN. Dự kiến đến hết năm 2020, KBNN sẽ triển khai tới 100% các đơn vị sử dụng NSNN trên phạm vi toàn quốc (trừ các đơn vị an ninh, quốc phòng)…

8 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2020-2025

Ðể tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẳng định vai trò KBNN trong nền tài chính công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời gian tới, Ðảng bộ cơ quan KBNN sẽ tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, bám sát, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính để triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cơ quan trung ương Đảng.

Hai là, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát của Đảng bộ cơ quan KBNN; Tập trung tổ chức thực hiện đầy đủ các nghị quyết và chương trình công tác đề ra.

Ba là, thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình, thủ tục và công khai, minh bạch trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

Bốn là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi uỷ viên trong thực hiện nguyên tắc chế độ sinh hoạt đảng; chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch của chi uỷ.

Năm là, coi trọng và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ và của KBNN.

Sáu là, cán bộ, đảng viên chủ động, sáng tạo, nêu gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bảy là, kiện toàn và nâng cao vai trò của tổ chức chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể trong cơ quan. Chú ý chăm lo đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội của đơn vị.

Tám là, duy trì và phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 2 – Tháng 8/2020