Bán đấu giá cổ phần theo lô:

Phải thực hiện qua Sở giao dịch chứng khoán

Theo thoibaonganhang.vn

(Taichinh) - Đó là một trong các nguyên tắc của việc bán cổ phần theo lô được đưa ra tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn bán đấu giá cổ phần theo lô đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó,Thông tư này hướng dẫn việc bán đấu giá cổ phần theo lô tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom có vốn nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) là đại diện chủ sở hữu hoặc có vốn góp của DN do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Theo Dự thảo Thông tư, “bán đấu giá cổ phần theo lô” là việc thực hiện bán cổ phần tại công ty cổ phần như quy định trên theo hình thức bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo lô.

Dự thảo Thông tư quy định việc bán đấu giá cổ phần theo lô phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Thứ nhất, việc bán cổ phần theo lô thực hiện trên cơ sở phù hợp với Đề án tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chí, danh mục phân loại DNNN do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ.

Thứ hai, các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, các công ty mẹ, công ty TNHH một thành viên độc lập thực hiện bán cổ phần theo lô theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan của Nhà nước đối với hoạt động thoái vốn nhà nước và vốn đầu tư của DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại DN khác trên nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch và phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần có vốn góp.

Thứ ba, bán đấu giá cổ phần theo lô phải thực hiện qua Sở giao dịch chứng khoán (kể cả trường hợp giá trị lô cổ phần tính theo mệnh giá dưới 10 tỷ đồng) trên cơ sở phương án bán theo lô được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, trong đó phương án bán cổ phần theo lô phải có các nội dung cơ bản sau: số lô cổ phần bán đấu giá theo từng đợt; số lượng cổ phần của mỗi lô; giá khởi điểm của lô cổ phần bán đấu giá; tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá; phương án xử lý trong trường hợp đấu giá không thành công.

Thứ tư, bán đấu giá cổ phần theo lô có thể chia thành nhiều lô khác nhau để bán đấu giá tùy theo số lượng cổ phần và tình hình thị trường nhưng mỗi một phiên đấu giá chỉ bán một lô cổ phần (trọn lô). Số lượng cổ phần của một lô không thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Thứ năm, trường hợp bán đấu giá cổ phần dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách và bán cổ phần tại các công ty tài chính, NHTM thì thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với quy định tại Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của DNNN.

Giá khởi điểm lô cổ phần được xác định bằng giá khởi điểm bán một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô. Giá khởi điểm một cổ phần được xác định trên cơ sở kết quả định giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá.

Đối với trường hợp bán cổ phần của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, giá khởi điểm không thấp hơn giá trị sổ sách của khoản đầu tư trừ đi dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đã được trích lập bổ sung đầy đủ theo quy định hiện hành tại thời điểm xây dựng phương án bán cổ phần.

Về xử lý kết quả bán đấu giá cổ phần theo lô, Dự thảo Thông tư nêu rõ: Nhà đầu tư trả mức giá cao nhất của cuộc đấu giá là nhà đầu tư trúng đấu giá. Trường hợp các nhà đầu tư cùng trả mức giá bằng nhau cho một lô cổ phần thì thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư với giá khởi điểm là mức giá trả bằng nhau và nhà đầu tư trả giá cao nhất là nhà đầu tư trúng đấu giá...

Tiền thu bán đấu giá cổ phần theo lô đối với phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần và vốn của DN do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về thoái vốn đầu tư.

Trường hợp bán cổ phần nhà nước do Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh làm đại diện chủ sở hữu, chi phí bán cổ phần và chi phí thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá được trừ vào số tiền phải nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển DN theo quy định.