Quyết định số 784/QĐ-BTC:

Phân công lĩnh vực phụ trách của lãnh đạo Bộ Tài chính


Ngày 25/05/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 784/QĐ-BTC về phân công lĩnh vực phụ trách của lãnh đạo Bộ Tài chính

Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Tài chính phụ trách các lĩnh vực công tác, các đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc:
Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Bộ Tài chính; Lãnh đạo và điều hành hoạt động của Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ; thực hiện trách nhiệm thành viên Chính phủ theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ.

Các Thứ trưởng được Bộ trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực, trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động một số đơn vị và theo dõi hoạt động tài chính, ngân sách của một số địa phương, được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng, nhân danh Bộ trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về những quyết định của mình...

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2018 và thay thế Quyết định số 606/QĐ-BTC ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 784/QĐ-BTC.