Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt từ 3 - 3,5%


Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt từ 3 - 3,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ 54 - 55 tỷ USD; phấn đấu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78%, tăng 5%

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Tỷ lệ che phủ rừng là 42,02%; tổng số hợp tác xã nông nghiệp là 22.000 hợp tác xã; trong đó sẽ có 14.300 hợp tác xã xếp loại khá, tốt (đạt 65%).

Triển khai kế hoạch đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện các luật, chiến lược, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, nhất là Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Cùng với đó là đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn; chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện các chiến lược phát triển ngành hàng theo hướng tích hợp đa giá trị, tăng hàm lượng khoa học công nghệ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn cũng như thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bộ cũng đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư công tạo động lực tăng trưởng ngành năm 2023. Để phát triển thị trường lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn bền vững, Bộ sẽ chú trọng đào tạo, huấn luyện hình thành đội ngũ nông dân thế hệ mới có kiến thức kinh tế, kỹ năng thích ứng với nền nông nghiệp xanh và thị trường; gắn nhiệm vụ đào tạo với các cơ sở giáo dục, đào tạo, các viện, trường. Cùng với đó là xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp giảm phát thải, sản xuất nguyên liệu đầu vào các ngành hàng nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng phải hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Đề án đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2022 - 2030.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn