Phân loại mặt hàng đèn huỳnh quang compact, ca tốt nóng?

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 2479/TCHQ-TXNK ngày 09/5/2013, gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty THHH Panasonic Việt Nam hướng dẫn về việc phân loại đèn huỳnh quang compact, ca tốt nóng như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ tài chính; Chú giải 1 (f) Chương 94 Danh muc hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 85.39;

Mặt hàng bóng đèn phóng, loại đèn huỳnh quang compact, ca tốt nóng thiết kế tích hợp gắn liền trong một đế gồm ống huỳnh quang (bóng đèn huỳnh quang), chấn lưu điện tử, tắc te gắn liền với nhau, thuộc nhóm 85.39, mã số 8539.31.90 - Loại khác.

Đề nghị các đơn vị kiểm tra, đối chiếu với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt có hiệu lực tại thời điểm tờ khai áp dụng mức thuế phù hợp.