Cần Thơ

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Theo Anh Khoa/Báo Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV.

Một góc thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Anh Khoa
Một góc thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Anh Khoa

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố đã có đổi mới và phát triển sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của thành phố.

Ðặc biệt, năm 2020 dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân cũng như tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố, nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thành phố bước đầu đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Phát huy những kết quả đạt được và trên cơ sở Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV trên địa bàn thành phố.

Trong đó, nổi bật là thi đua vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chương trình công tác của ngành, đơn vị, địa phương hằng năm nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 7,5-8%/năm; tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững; sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường…

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động. Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào, thi đua sao cho phong phú, đa dạng, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phù hợp với lĩnh vực đời sống xã hội, làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành động lực đổi mới, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm (2021-2025).

Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, cần thường xuyên quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của Trung ương và Thành phố…