Phát huy sứ mệnh “bà đỡ” cho doanh nghiệp của DATC

PV.

Ngày 27/10/2020, Chính phủ đã Nghị định số 129/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua ban nợ Việt Nam (DATC); Ngày 04/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BTC về điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC. Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2021, Thông tư số 42/2021/TT-BTC sẽ tiếp thêm động lực để DATC phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao Giấy chứng nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 cho Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao Giấy chứng nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 cho Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường

Trải qua 18 năm xây dựng, phát triển, DATC đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao, hoàn thành sứ mệnh “bà đỡ” cho nhiều doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản. Trong suốt chặng đường hoạt động, DATC đã không ngừng nghỉ thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao.

Trong quá trình hoạt động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, DATC đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức trước những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Ngày 27/10/2020, Chính phủ đã Nghị định số 129/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, cơ chế hoạt động của DATC; Ngày 04/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BTC về điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC.

Về cơ bản Thông tư số 42/2021/TT-BTC kế thừa các nội dung quy định tại Thông tư số 135/2015/TT-BTC. Trong đó, ngành nghề kinh doanh chính của DATC được mở rộng việc mua bán, xử lý nợ và tài sản bao gồm cả các dự án cần hỗ trợ xử lý nợ để tiếp tục đầu tư, khai thác theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

DATC không chỉ tham gia tái cơ cấu DNNN, mà còn tham gia tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác thông qua hoạt động mua, xử lý nợ. Trong hoạt động tiếp nhận nợ và tài sản, đối tượng DATC tiếp nhận cũng mở rộng thêm bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hoá theo quy định của Chính phủ và các khoản nợ, tài sản tiếp nhận theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục đầu tư khai thác hoặc xử lý, thu hồi vốn cho Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung các nội dung quan trọng về bổ sung quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của DATC. Cụ thể, về quyền của DATC, tại Khoản 1, Điều 14 có sửa đổi, bổ sung nội dung về tổ chức bộ máy.

Theo đó, DATC chủ động quyết định việc thành lập các Ban chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty, không phải xin ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính như quy định tại Thông tư số 135/2015/TT-BTC. Nội dung điều chỉnh này là phù hợp với Nghị định số 10/2019/NĐ-CP, việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị hạch toán phụ thuộc mới cần có ý kiến phê duyệt/chấp thuận của Bộ Tài chính.

Cùng với các quy định mới trên, nghĩa vụ của DATC cũng được khẳng định rõ. Cụ thể, DATC có nghĩa vụ nhận và sử dụng vốn, đất đai và các nguồn lực khác được nhà nước giao để kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước; Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định khác của pháp luật; Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo.

Đồng thời, DATC có nghĩa vụ tổ chức quản lý, kiểm soát, điều hành nhằm sử dụng có hiệu quả vốn, các nguồn lực được Nhà nước giao và các nguồn lực khác trong hoạt động của Công ty;  Công bố, công khai thông tin tài chính và các thông tin khác về hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật về công bố thông tin của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

DATC cung cấp cho khách hàng thông tin có liên quan đến hoạt động mua, bán các khoản nợ, tài sản do Công ty thực hiện theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp với quy tắc bí mật kinh doanh của Công ty;

DATC chịu sự giám sát của Nhà nước trong thực hiện các quy định về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương; Quỹ tiền lương, thù lao, Quỹ tiền thưởng; chế độ trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác;

DATC chịu sự giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;  Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và được Nhà nước giao.

DATC thực hiện nghĩa vụ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các pháp luật có liên quan.