Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hà Giang:

Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hồng Ánh

Nhận thức sâu sắc vai trò công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Đảng bộ KBNN Hà Giang luôn tích cực triển khai công tác này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ KBNN Hà Giang cơ bản được thực hiện tốt, đảm bảo mục tiêu, tiến độ kế hoạch đề ra.
Công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ KBNN Hà Giang cơ bản được thực hiện tốt, đảm bảo mục tiêu, tiến độ kế hoạch đề ra.

Để chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KBNN Hà Giang đã tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; rà soát và hoàn thiện quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong toàn Đảng bộ.

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KBNN Hà Giang đã chỉ đạo xây dựng và triển khai công tác kiểm tra, giám sát hàng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành 18 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và đảng viên; lãnh đạo 100% các chi bộ trực thuộc thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát.

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, chi ủy các chi bộ luôn chỉ đạo sát sao việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động. Chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc quản lý, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ KBNN Hà Giang cơ bản được thực hiện tốt, đảm bảo mục tiêu, tiến độ kế hoạch đề ra. Qua đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và nêu gương; các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Đảng ủy KBNN Hà Giang sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê và phê bình góp phần xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, lãnh đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy; chú trọng kiểm tra giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.