Quyết định 1638/QĐ-TTg:

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của Cao Bằng và Bắc Kạn


Ngày 17/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1638/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn vay vốn Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD).

Chủ trương đầu tư dự án của các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn nhằm đóng góp vào quá trình giảm nghèo bền vững tại tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng; Nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của hộ nghèo và cận nghèo tại các xã mục tiêu của Dự án một cách bền vững; Tại thời điểm Dự án kết thúc, tỉ lệ giảm nghèo tại các xã trong dự án cao hơn 20% so với mức trung bình của các xã không trong Dự án.

Bộ Tài chính, căn cứ quy định hiện hành, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1638/QĐ-TTg.