Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày 12/9

Việt Hoàng

Theo Văn phòng Quốc hội, dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày 12/9. Phiên họp sẽ tập trung cho ý kiến và quyết định một số vấn đề lớn liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Toàn cảnh khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Toàn cảnh khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong thời gian diễn ra Phiên họp, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước; cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác thi hành án năm 2022...

Về hoạt động giám sát, tại Phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành các giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021"; “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022, đồng thời cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội...

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bằng văn bản, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 về việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động.