Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến độ đổi mới sự nghiệp công

Theo Cổng thông tin Bộ Tài chính

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 340 ngày 5/10/2012 - kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó nêu rõ: Bộ Tài chính phối hợp để xây dựng cơ chế tài chính, các định mức tài chính phù hợp với nội dung đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tổ chức, cơ chế quản lý tài chính của ngành, lĩnh vực.

Thông báo nêu rõ: Do phạm vi, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công và dịch vụ công tương đối rộng, đa dạng và mỗi loại hình đơn vị có những đặc thù riêng nên việc triển khai các nội dung cần thiết phải có sự thống nhất về về quan điểm, mục đích yêu cầu và sự tham gia chủ động và tích cực của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để cùng thống nhất thực hiện.

Về cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định đối với từng lĩnh vực. Bộ Tài chính cần khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng: quy định khung các vấn đề then chốt, có tính chất chung; trên cơ sở đó, các bộ, ngành sẽ có căn cứ để nghiên cứu, xây dựng nghị định riêng quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tổng kết việc triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cơ chế thí điểm nhà nước đặt hàng trong thời gian qua, trên cơ sở đó đánh giá, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn; đồng thời, đề xuất về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tổ chức, cơ chế quản lý, xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật của ngành, lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính phối hợp để xây dựng cơ chế tài chính, các định mức tài chính phù hợp với nội dung đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tổ chức, cơ chế quản lý tài chính của ngành, lĩnh vực. Đồng thời Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án thí điểm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện.