Phối hợp triển khai đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Viết Phương

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung nhằm tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ 15/10/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 988/LĐTBXH-TCGDNN ngày 1/4/2022 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, sắp xếp, bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Theo đó, việc tổ chức hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị, định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm, các địa phương gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về tình hình triển khai hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo phạm vi quản lý để tổng hợp.