Quản lý chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Phạm Nga

Ngày 25/11/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.
Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Kế hoạch gồm 2 phần chính là: tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN.

Theo đó, đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN, Kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN, bao gồm các tin, bài viết, ảnh… được đăng trên cacsc tạp chí, báo, website và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trong quý IV/2022 và các năm tiếp theo. Hướng dẫn các bộ ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN.

Đối với nội dung triển khai thực hiện, kế  hoạch yêu cầu thành lập ban chủ nhiệm chương trình; Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực chương trình; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, “nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao”; hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN (khi có yêu cầu); rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý chương trình phù hợp nhu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn; đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết chương trình…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký 25/11/2022.