Đắk Nông đẩy mạnh nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp

Linh Nguyễn

Để hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh Đắk Nông đã cụ thể hóa mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và nâng cao sức cạnh tranh trong tương lai.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong Kế hoạch số 181/KH-UBND về tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030 được ban hành, UBND Tỉnh đã đề ra mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai các dự án về cải tiến năng suất, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất và chất lượng.

Theo đó, trong giai đoạn này, tỉnh Đắk Nông sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng, đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh.

Tỉnh Đắk Nông đặt ra mục tiêu đến năm 2025 đào tạo, tập huấn về năng suất và chất lượng cho trên 1.000 cán bộ, công chức và người lao động thuộc các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức và doanh nghiệp; 30 % doanh nghiệp được tập huấn, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng; Hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp xây dựng và triển khai các dự án về cải tiến năng suất, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất và chất lượng. Quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP tại địa phương.

Mục tiêu đến năm 2030 đào tạo được khoảng 20 chuyên gia về năng suất và chất lượng, chuyên gia đánh giá, chứng nhận đạt tiêu chuẩn quy định; 80% số doanh nghiệp được tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng; Tối thiểu 50 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và triển khai các dự án về cải tiến năng suất, chất lượng thúc đẩy các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất và chất lượng.

Theo kế hoạch này, có 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tổ chức tuyên truyền, tập huấn; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng suất và chất lượng; Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất và chất lượng trong doanh nghiệp; Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo tỉnh Đắk Nông, việc triển khai Kế hoạch phải bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; có sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan truyền thông, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Đây được coi là cú huých mới hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 đặt ra mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.