Thông tư 158/2016/TT-BTC:

Quản lý Phần mềm kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Ngày 25/10/2016, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Thông tư số 158/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để cập nhật, tổng hợp thông tin tài sản, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 8 Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trong trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 158/2016/TT-BTC.