Thông tư 76/2017/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung


Ngày 26/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính như sau:
1. Sửa đổi Điều 11;
2. Bổ sung Điều 12a;
3. Sửa đổi điểm e khoản 2 Điều 12;

4. Sửa đổi điểm g khoản 2 Điều 12;

5. Bổ sung khoản 4 vào Điều 13;

6. Bổ sung Điều 14a;

7. Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 3 Điều 14;

8. Bổ sung khoản 4 Điều 15;

9. Bổ sung điểm d, điểm e khoản 3 Điều 20;
10. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 21;

11. Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 21;

Thông tư này hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 76/2017/TT-BTC.