Quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Hồng Nhung

(Tài chính) Theo Thông tư số 146/2013/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được bố trí từ Ngân sách nhà nước; các khoản thu phí và lệ phí, các khoản thu hợp pháp khác

Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm quản lý việc thu, nộp và sử dụng các nguồn thu theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. . Nguồn: internet
Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm quản lý việc thu, nộp và sử dụng các nguồn thu theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. . Nguồn: internet
Thông tư trên quy định, kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được phân bổ quản lý theo 2 phần là kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ.

Ngoài ra, cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm quản lý việc thu, nộp và sử dụng các nguồn thu theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Đối với các khoản thu khác phát sinh tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quản lý thu, nộp và sử dụng như sau:

Một là, đối với các khoản thu hoàn thuế Giá trị gia tăng, các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được sử dụng 100% để hoàn trả kinh phí cơ quan, hạch toán giảm chi các mục chi tương ứng.

Hai là, đối với thu lãi tiền gửi ngân hàng; thu từ các tổ chức, cá nhân bồi thường khi tài sản của cơ quan bị thiệt hại: Nộp 100% vào Quỹ tạm giữ ngân sách Nhà nước tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Ba là, đối với các khoản thu hoạt động dịch vụ nhà khách, phòng trọ, cho thuê nhà có thời hạn đối với các tổ chức, cá nhân: Số tiền thu được sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh phục vụ trực tiếp cho các hoạt động thu, nếu còn chênh lệch thu lớn hơn chi nộp toàn bộ vào Quỹ Tạm giữ ngân sách Nhà nước tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Bốn là, đối với các khoản tiền tài trợ các hoạt động, sự kiện của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài của các tổ chức cá nhân: Sau khi thực hiện chi theo các cam kết tài trợ (nếu có) hoặc các hoạt động, sự kiện được tài trợ, phần kinh phí còn dư (nếu có) nộp vào Quỹ Tạm giữ ngân sách Nhà nước tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, tiền thu được từ thanh lý tài sản (sau khi đã trừ đi các khoản chi phí phục vụ thanh lý) được nộp vào Quỹ Tạm giữ ngân sách Nhà nước tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2013, thay thế Thông tư số 222/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Riêng đối với năm 2013 các bộ, cơ quan sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao để thực hiện các chế độ, định mức tăng thêm quy định tại Thông tư này.