Thông tư 348/2016/TT-BTC:

Quản lý tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ


Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 348/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”.

Kinh phí hỗ trợ là từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ, kinh phí của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chương trình và huy động khác.

Mặt khác, Thông tư quy định các địa phương phải bố trí 100% từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện chương trình phát triển khoa học công nghệ ở nông thôn, miền núi. Riêng những địa phương khó khăn, không tự cân đối được thì ngân sách trung ương mới hỗ trợ có mục tiêu nhưng cũng không quá 50% mức kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Thông tư quy định cụ thể nội dung chi và định mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình, chi hoạt động tuyên truyền và chi quản lý chung thực hiện Chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tại nông thôn, vùng núi, vùng dân tộc thiểu số như sau:

- Chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình gồm: Chi điều tra khảo sát bổ sung để xây dựng dự án; chi phân tích mẫu; chi mua sắm vật tư, nguyên, nhiên vật liệu (hỗ trợ tối đa 70% cho các vùng dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn và đặc biệt khó khăn), các vùng còn lại là tối đa 50%; chi công lao động thực hiện dự án chuyển giao công nghệ đến vùng nông thôn, miền núi; chi đào tạo cán bộ kỹ thuật; chi công tác phí, hội nghị; chi kiểm tra đánh giá nghiệm thu và chi khác.

- Chi tuyên truyền Chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ về nông thôn, miền núi thực hiện theo quy định hiện hành về chi tiêu ngân sách nhà nước và thanh toán theo hợp đồng.

- Chi quản lý chung thực hiện Chương trình phát triển khoa học công nghệ nông thôn gồm: Chi tư vấn; chi đào tạo, bồi dưỡng; công tác phí; chi tiền lương...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/02/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 348/2016/TT-BTC.