Quản lý thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình, tổ chức lại doanh nghiệp?

Nghi Kiều

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 3488/TCT-XK trả lời Cục Thuế TP.Hải Phòng về quản lý thuế đối với trường hợp chuyển đổ mô hình, tổ chức lại doanh nghiệp.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, trả lời Công văn số 1665/CT- THNVDT ngày 17/8/2012 của Cục Thuế TP.Hải Phòng về việc quản lý thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình, tổ chức lại doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Quản lý Thuế; Luật Doanh nghiệp về nội dung quy định đối với trường hợp chuyển đổi mô hình, tổ chức lại doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế theo pháp nhân mới, thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 về quản lý và sử dụng con dấu quy định quy định về Con dấu của cơ quan, tổ chức bị thu hồi trong trường hợp: "Có quyết định chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết thúc nhiệm vụ chuyển đổi hình thức sở hữu”.

- Căn cứ Điểm 3g Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó".

- Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty đã thay đổi mô hình, tổ chức lại, đổi tên thì Công ty phải thực hiện đăng ký mới doanh nghiệp và sử dụng con dấu mới để dống dấu trên văn bản giao dịch với cơ quan Thuế. Công ty phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế quản lý trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó theo đúng quy định của pháp luật.

- Các trường hợp Cục Thuế nêu tai công văn số 1665/CT-THNVDT ngày 17/802012, đề nghị Cục Thuế rà soát lại, lập danh sách các dơn vị, kiểm tra về thời gian sử dụng con dấu không đúng quy định, nguyên nhân chủ quan , nguyên nhân khách quan vầ đề xuất xử lý, báo cáo Tổng cục Thuế trình Bộ xin ý kiến chỉ đạo.