Thông tư số 86/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục


Ngày 18/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 86/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.

Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 được quy định tại Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:

- Hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh cho 1.070 trường và điểm trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng cho 1.045 nhà ăn, nhà bếp, 1.045 khu nội trú học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

-  Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo theo hướng nâng cấp, mở rộng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật trường học theo quy định hiện hành cho 760 nhà ăn, nhà bếp, 760 khu ở nội trú trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó.

- Các hoạt động giám sát, đánh giá và triển khai Chương trình ở trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 86/2018/TT-BTC.