Thông tư 170/2016/TT-BTC

Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất


Ngày 26/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 170/2016/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, mức thu phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

Thông tư số 170/2016/TT-BTC thay thế Thông tư số 85/2015/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực hóa chất. Bên cạnh việc giữ nguyên một số mức phí, Thông tư số 170/TT-BTC đã bỏ một số loại phí, lệ phí sau:

+ Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp;

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

+ Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu, sản xuất;

+ Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất hóa chất;

+ Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ; Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác;
 
+ Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh, xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiền chất thuốc nổ;

+ Lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp;
 
+ Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ; Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác;
 
+ Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

Thông tư 170/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 170/2016/TT-BTC.