Thông tư 298/2016/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

Ngày 16/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 298/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

Theo Thông tư, mức thu phí có tăng lên so với mức thu phí cũ như sau:

+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ là 3.000.000 đồng/lần (tăng 1.000.000 đồng);

+ Phí thẩm định khi đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; nội dung/ lĩnh vực hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ là 2.000.000 đồng/lần (tăng 500.000 đồng/lần);

+ Phí thẩm định lần đầu, gia hạn Điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam là 4.000.000 đồng/lần (tăng 1.000.000 đồng/lần);

+ Phí thẩm định cấp lại, sửa đổi, bổ sung Điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam là 3.000.000 đòng/lần (tăng 1.000.000 đồng/lần).

Ngoài ra, Thông tư quy định tổ chức thu phí gồm có Bộ Khoa học và công nghệ và Sở Khoa học và công nghệ. Tổ chức thu phí có trách nhiệm gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 và Thông tư số 166/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 298/2016/TT-BTC.