Nghị định số 56/2020/NĐ-CP:

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài


Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 56/2020/NĐ-CP.