Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018


Tiếp tục Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, tại phiên họp chiều ngày 18/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 với 450/452 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,17%).

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Nguồn: QH
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Nguồn: QH

Quốc hội quyết nghị tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2018 là 1.880.029.177 triệu đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang năm 2018, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2017, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.869.791.887 triệu đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019. Bội chi ngân sách nhà nước là 153.110.403 triệu đồng, bằng 2,8% tổng sản phẩm trong nước, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 110.689.303 triệu đồng; vay ngoài nước 42.421.100 triệu đồng. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 284.806.197 triệu đồng.

Quốc hội cũng thống nhất về việc phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, phân bổ 5.370.580 triệu đồng vốn viện trợ không hoàn lại của ngân sách trung ương năm 2018 cho các bộ, cơ quan trung ương; điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, đồng thời điều chỉnh tăng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2018 của Bộ Tài chính với số tiền 1.991.061 triệu đồng.

Quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2018 là 1.880.029.177 triệu đồng; tổng số chi cân đối ngân sách là 1.869.791.887 triệu đồng; Bội chi ngân sách là 153.110.403 triệu đồng.

Tại Nghị quyết này, Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật; Chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra. Hàng năm, khi trình quyết toán phải báo cáo lũy kế kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán các năm trước.

Chính phủ chỉ đạo thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách, hạn chế thấp nhất tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển nguồn; thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý vốn đầu tư công, khắc phục triệt để tình trạng phát sinh nợ xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và báo cáo Quốc hội danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2018 khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019…