Quốc hội thống nhất dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022


Chiều 21/7, tiếp tục chương trình nghị sự, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021.

Các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ sự nhất trí cao với dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
Các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ sự nhất trí cao với dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng đối với từng đề nghị trên cơ sở hồ sơ của Chính phủ, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm tính khả thi của Chương trình, sát với yêu cầu thực tế để lập dự kiến Chương trình trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Qua công tác lập, triển khai thực hiện Chương trình trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc đề nghị dự kiến Chương trình năm 2022 của Chính phủ so với các năm trước còn ít dự án, nhất là các dự án để gối tiếp sang năm 2023.

Trong khi đó, qua rà soát cho thấy, còn rất nhiều dự án cần được đưa vào Chương trình để kịp thời thể chế hoá các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội; trình lại các dự án đã được đưa ra khỏi Chương trình để tiếp tục chuẩn bị; các dự án để khắc phục sự chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Dự kiến điều chỉnh chương trình năm 2021

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê vào Chương trình kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) để trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp.

Về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) sang trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Như vậy, sau khi điều chỉnh, bổ sung, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 sẽ được thực hiện như sau: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (tháng 7/2021) sẽ Thông qua 01 dự thảo Nghị quyết; tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021) sẽ thông qua 01 dự án luật theo quy trình tại 1 kỳ họp; cho ý kiến 5 dự án luật khác.

Dự kiến Chương trình năm 2022

Tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), Quốc hội sẽ tiến hành thông qua 5 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 và dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; cho ý kiến 05 dự án luật khác.

Tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), Quốc hội thông qua 04 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3; cho ý kiến 02 dự án luật khác (trong đó có dự án Luật Đất đai sửa đổi cho ý kiến lần 2).

Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ sự nhất trí cao với dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Đồng thời, các đại biểu cũng cho rằng, cần sớm cụ thể hoá, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là văn kiện, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các quy định của Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống.

Đặc biệt, cần đề cao công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn hệ thống chính trị.