Quốc hội thông qua chủ trương áp dụng phá sản tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt

Theo N. Mạnh/saigondautu.com.vn

Chiều 20/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Chiều 20/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.
Chiều 20/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.
Với 436 đại biểu tán thành (chiếm 88,8%), Luật sửa đổi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng chính thức được thông qua chiều nay (20/11). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018.
Theo nội dung dự thảo luật đưa ra, có 5 phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (sau đây gọi là phương án cơ cấu lại).
Đó là: Phương án phục hồi; Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; Phương án giải thể; Phương án chuyển giao bắt buộc; Phương án phá sản.
Về phương án phá sản, luật quy định: Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt lâm vào tình trạng phá sản.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trình Ngân hàng Nhà nước xem xét.
Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét áp dụng can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng lâm vào một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa được đặt vào kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 145 của Luật này.
Đó là không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định (tại điểm b khoản 1 Điều 130 của Luật này) trong thời hạn 06 tháng liên tục; Không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả trong thời gian 03 tháng liên tục; Xếp hạng dưới mức trung bình theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Trước đó, một số ý kiến đề nghị trong trường hợp không thực hiện được phương án chuyển giao bắt buộc và phá sản tổ chức tín dụng yếu kém thì cần quy định Nhà nước phải thực hiện vai trò người mua cuối cùng.
Trong báo cáo giải trình tiếp thu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết Dự thảo Luật đã bổ sung thêm phương án chuyển giao bắt buộc và quy định một số biện pháp hỗ trợ khi thực hiện phương án này, thực chất là cho tổ chức tín dụng thêm cơ hội để phục hồi.
"Trường hợp không thể thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc thì thực lực của tổ chức tín đã quá kém, nếu Nhà nước mua lại cũng sẽ tạo gánh nặng và rủi ro, không phù hợp với quy luật thị trường. Do vậy, xin giữ quy định như dự thảo Luật", báo cáo cho biết.
Ngân hàng sẽ bị kiểm soát đặc biệt khi nào?
Luật quy định rõ về các trường hợp cụ thể đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt. Cụ thể, tổ chức tín dụng được xem xét đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi lâm vào một trong các trường hợp sau:
Mất khả năng thanh toán hoặc mất khả năng chi trả hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
Khi số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
Hai năm liên tục bị xếp hạng yếu kém theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp hơn 4% trong thời hạn 06 tháng liên tục.
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tín dụng, khi có nguy cơ mất khả năng chi trả, nguy cơ mất khả năng thanh toán, tổ chức tín dụng phải kịp thời báo cáo với Ngân hàng Nhà nước về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.
Chính phủ có thẩm quyền quyết định chủ trương cơ cấu lại theo phương án giải thể, chuyển giao bắt buộc, phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; Phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc, phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Quyết định áp dụng biện pháp đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, trật tự, an toàn xã hội khi xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.