Quyết định 20/2016/QĐ-UBND:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn


Ngày 09/8/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn.

Theo Quyết định, Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND Tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND Tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND.