Quyết định số 751/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán


(Tài chính) Ngày 11/4, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 751/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán.

Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán là đơn vị thuộc Bộ Tài chính có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ trong phạm vi cả nước.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 751-QD-BTC.doc