Quy định mới về chi đào tạo lưu học sinh

Hải An

Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2020/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam. Theo đó, các khoản chi đào tạo, chi hỗ trợ trang cấp ban đầu, chi sinh hoạt phí cho các lưu học sinh tại Việt Nam đã được làm rõ.

Các lưu học sinh được hỗ trợ trang cấp ban đầu 01 lần bằng tiền khi nhập học tại Việt Nam
Các lưu học sinh được hỗ trợ trang cấp ban đầu 01 lần bằng tiền khi nhập học tại Việt Nam

Thông tư số 55/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài được Chính phủ các nước cử sang học tập tại Việt Nam theo các Hiệp định về giáo dục đào tạo giữa Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Nhà nước hoặc Chính phủ các nước.

Thông tư nêu rõ, các nguồn kinh phí đào tạo lưu học sinh hiệp định gồm: Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở giáo dục theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục; Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật của các cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo lưu học sinh hiệp định sử dụng nguồn kinh phí quy định để chi cho các nội dung: Chi đào tạo lưu học sinh; Chi hỗ trợ 01 lần trang cấp ban đầu cho lưu học sinh khi sang học tại Việt Nam; Chi sinh hoạt phí (học bổng) hàng tháng cho lưu học sinh trong thời gian học tập chính thức tại Việt Nam.

Định mức chi đào tạo lưu học sinh được nêu rõ gồm: Dạy tiếng Việt cho lưu học sinh để thi tuyến vào bậc đại học, sau đại học: 2.576.000 đồng/người/tháng; Đào tạo đại học, sau đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo: 2.576.000 đồng/người/tháng; Các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng: 5.485.000 đồng/người/tháng.

Lưu học sinh được hỗ trợ trang cấp ban đầu 01 lần bằng tiền khi nhập học để mua sắm các vật dụng cá nhân cần thiết phục vụ việc học tập, ổn định cuộc sống tại Việt Nam. Cơ sở giáo dục cấp trực tiếp khoản chi hỗ trợ trang cấp ban đầu cho lưu học sinh.

Định mức chi hỗ trợ trang cấp ban đầu cụ thể: Lưu học sinh đại học, sau đại học và lưu học sinh học tiếng Việt để thi tuyển vào học trình độ đại học, sau đại học: 4.480.000 đồng/người; Lưu học sinh các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng: 3.580.000 đồng/người; Lưu học sinh khối quốc phòng, an ninh, cơ yếu, được cấp bổ sung chênh lệch quân trang trị giá 55.000 đồng/người/tháng.

Ngoài các nội dung trên, các lưu học sinh còn được nhận các khoản chi sinh hoạt phí. Cụ thể, lưu học sinh được cấp sinh hoạt phí (học bổng) để hỗ trợ trang trải các chi phí sinh hoạt và học tập. Thời gian hưởng sinh hoạt phí 12 tháng/năm trong thời gian học tập chính thức tại Việt Nam. Cơ sở giáo dục cấp trực tiếp sinh hoạt phí cho lưu học sinh.

Định mức chi sinh hoạt phí như sau: Lưu học sinh đại học: 3.630.000 đồng/người/tháng; Lưu học sinh sau đại học: 4.110.000 đồng/người/tháng; Lưu học sinh các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng: 4.820.000 đồng/người; Lưu học sinh học tiếng Việt để thi tuyển vào bậc đại học: 2.460.000 đồng/ người/tháng; Lưu học sinh học tiếng Việt để thi tuyển vào bậc sau đại học: 2.900.000 đồng/người/tháng;

Thông tư số 55/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2020 và không áp dụng đối với lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia được cử sang học tập tại Việt Nam theo các Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia.