Quy định mới về chuyển niêm yết cổ phiếu

pv

Thông tư 29/2017/TT-BTC về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, tổ chức niêm yết thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc ngược lại phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo quy định của pháp luật doanh nghiệp;

- Phải đáp ứng điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán dự kiến chuyển sang niêm yết.

Đối với công ty hợp nhất đáp ứng điều kiện niêm yết tại Khoản 4 Điều 4 và Khoản 4 Điều 6 Thông tư 202 đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hợp lệ trước ngày 01/6/2017 thì điều kiện niêm yết và hồ sơ đăng ký niêm yết được thực hiện theo Thông tư 202.
Thông tư 29/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017.