Quy định mới về việc vay nước ngoài của doanh nghiệp

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều kiện vay nước ngoài hiện đang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

So với Thông tư 09/2004/TT-NHNN, điều kiện vay nước ngoài có một số nội dung mới.

Cụ thể, với điều kiện về mục đích vay nước ngoài, theo quy định tại Thông tư 09/2004/TT-NHNN: Doanh nghiệp chỉ được vay nước ngoài phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp.

Theo Thông tư mới, Ngân hàng Nhà nước bổ sung thêm quy định cho phép các bên đi vay vay trung, dài hạn nước ngoài phục vụ dự án của doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp với giới hạn mức vay tương ứng với tỷ lệ góp vốn của bên đi vay trong doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng yêu cầu các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và phù hợp với phạm vi giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của Bên đi vay hoặc của doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp.

Điều kiện về đồng tiền vay nước ngoài

Với điều kiện về đồng tiền vay, theo Thông tư, đồng tiền vay nước ngoài là ngoại tệ.

Vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam (VND) chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau: 1- Bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô; 2- Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận được chia bằng VND từ hoạt động đầu tư trực tiếp của bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại bên đi vay; 3- Các trường hợp khác khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp.