Thông tư số 105/2018/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển


Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển.

Thông tư gồm 5 điều, quy định mức thu lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển theo Biểu sau:

STT

Hoạt động cấp phép

Mức thu lệ phí

(nghìn đồng/giấy phép)

1

Cấp giấy phép

22.500

2

Cấp lại giấy phép

7.000

3

Gia hạn giấy phép

17.500

4

Sửa đổi, bổ sung giấy phép

 12.500

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 105/2018/TT-BTC.