Thông tư số 06/2018/TT-BTC:

Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước


Ngày 24/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước.

Theo đó, Thông tư 06/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 30/2017/TT-BTC những điểm sau:
- Khoản 2 Điều 3;
- Gộp, sửa đổi điểm b và c Khoản 2 Điều 4 thành điểm c;
- Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6;
- Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 7;
- Sửa đổi Điều 11;
- Sửa đổi Điểm b Khoản 1, Điểm c Khoản 2 Điều 12;
- Sửa đổi Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 13;
- Sửa đổi Điều 14;
- Sửa đổi Khoản 2 Điều 15;
- Thay thế Mẫu 02 - Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh, Mẫu 04 - Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 30/2017/TT-BTC bằng Mẫu 02 - Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh, Mẫu 04 - Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước ban hành kèm theo Thông tư này...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 06/2018/TT-BTC.