Thông tư số 104/2018/TT-BTC:

Quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động hoạt động kiểm ngư


Ngày 14/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 104/2018/TT-BTC quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư.

Thông tư gồm 3 chương, 8 điều, hướng dẫn việc thanh toán chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân được điều động, huy động lực lượng, phương tiện trong trường hợp khẩn cấp theo lệnh điều động, huy động của người có thẩm quyền trong hoạt động kiểm ngư.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh để thực hiện lệnh điều động, huy động của người có thẩm quyền trong hoạt động kiểm ngư...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Thông tư liên tịch số 31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 06/9/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 104/2018/TT-BTC.